Verimli Su Yönetimi ve Tasarrufu Politikası

1. AMAÇ
ISG Airport Hotel olarak, Verimli Su Yönetimi ve Tasarrufu Politikası sorumlu ve sürdürülebilir su yönetimi uygulamalarına olan bağlılığını özetlemektedir. Amacımız, tüm operasyonlarımızda ve faaliyetlerimizde su kaynaklarının verimli, adil ve çevresel açıdan sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu politika, tüm çalışanlar ve paydaşlar için su yönetimi hedeflerimizi destekleyen bir kılavuz görevi görmektedir.

2. KAPSAM
Bu politika ISG Airport Hotel olarak tüm tesisleri, çalışanları ve yüklenicileri için geçerlidir ve su temini, tüketimi, arıtımı ve deşarjı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere suyla ilgili tüm faaliyetleri kapsar.

3. HEDEFLER
ISG Airport Hotel olarak otelimiz aşağıdaki su yönetimi hedeflerini taahhüt eder. ISG Airport Hotel, sorumlu ve sürdürülebilir su yönetimi konusunda kararlıdır. Bu politikayı izleyerek, su kaynaklarının sorumlu bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunabileceğimize, çevreyi koruyabileceğimize ve mevcut ve gelecek nesiller için temiz ve güvenli suyun mevcudiyetini sağlayabileceğimize inanıyoruz.
3.1. Su Verimliliği: Operasyonlarımızda ve faaliyetlerimizde su tüketimini azaltmaya ve su kullanım verimliliğini artırmaya çalışın.
3.2. Çevresel Sorumluluk: Sorumlu su kullanımı ve deşarj uygulamaları yoluyla yerel ekosistemler, su kütleleri ve sucul yaşam üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek.
3.3. Uyumluluk: Su ile ilgili tüm yerel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve standartlara uyulmasını sağlamak.
3.4. Kaynakların Korunması: Gelecek nesiller için su mevcudiyetini korumak amacıyla su kaynaklarının sorumlu yönetiminin teşvik edilmesi.

4. SORUMLULAR
4.1. Üst Yönetim: Üst yönetim, sorumlu su yönetimi konusunda örnek teşkil edecek ve bu politikanın etkili bir şekilde uygulanması için gerekli kaynakları sağlayacaktır.
4.2. Çalışanlar: Tüm çalışanlar bu politikayı anlamak ve uygulamaktan, su yönetimiyle ilgili endişelerini bildirmekten ve su tasarrufu çalışmalarına katılmaktan sorumludur.
4.3. Yükleniciler ve Tedarikçiler: ISG Airport Hotel ile çalışan tüm yüklenicilerin ve tedarikçilerin bu politikaya uyması beklenir ve benzer uygulamaları benimsemeleri teşvik edilir.

5. SU YÖNETİMİ UYGULAMALARI
5.1. Su Verimliliği: Operasyonlarımızda su tasarrufu sağlayan teknolojiler ve uygulamalar uygulamak. Su tüketimini düzenli olarak izler ve raporlarız ve iyileştirme yapılacak alanları belirleriz. Mümkün olan yerlerde suyun geri dönüşümünü ve yeniden kullanımını teşvik ederiz.
5.2. Çevresel Sorumluluk: Kirliliği önlerve geçerli yönetmeliklere uyumu sağlamak için su kalitesini izler ve kontrol ederiz. Yerel su ekosistemlerini korumak ve eski haline getirmek için önlemler alırız. Suyun korunması ve muhafazası için toplum girişimlerine katılırız.
5.3. Uyumluluk: Su ile ilgili tüm kanunlar, yönetmelikler ve izinler hakkında bilgi sahibi oluruz ve bunlara uyarız. Uyumluluğu sağlamak için su yönetimi uygulamalarımızı düzenli olarak denetler ve gözden geçiririz.
5.4. Kaynakların Korunması: Topluluklarımız içinde su tasarrufu çabalarını destekleriz. Çalışanlarımız ve paydaşlarımız arasında su sürdürülebilirliğini ve eğitimini teşvik ederiz.
5.5. Gözden Geçirme ve İyileştirme: Bu Su Yönetimi Politikası ile etkinliği ve uygunluğunu sağlamak için yıllık olarak gözden geçirilecektir. ISG Airport Hotel olarak hedeflerimize ve gelişen en iyi uygulamalara uyum sağlamak için gerekli değişiklikler ve iyileştirmeler yapılacaktır.