KİŞİSEL VERİ KORUMA ESASLARI

KİŞİSEL VERİ KORUMA ESASLARI

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. Öneri, Soru, Şikayet, Teşekkür ve Kayıp Buluntu Eşya Sorgusunda Kişisel Veri Paylaşım Bilgilendirmesi

İşbu elektronik arayüzü kullanarak İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.’ye (“ISG”) öneri, soru, şikayet, teşekkür veya kayıp buluntu eşya sorgunuzu göndermek için başvuru yapmaktasınız.

Başvurunuzu tamamlamadan önce, yasal mevzuat gereği aşağıdaki hususlar hakkında sizi bilgilendirmek ve buna uygun onayınızı almak zorundayız:

 1. Öneri, soru, şikayet, teşekkür ve kayıp buluntu eşya sorgunuza ilişkin talep ve dilekleriniz ve bu kapsamda ilettiğiniz bilgiler (“Başvuru(nuz)”) İSG tarafından SADECE Başvurunuzun değerlendirilmesi, buna çözüm bulunması ve size yardımcı olunması amacıyla alınmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
 2. Başvurunuz, kendinize, bir yakınınıza veya bir üçüncü şahsa ilişkin kişisel veri veya kişisel hassas veri içeriyor olabilir. Başvurunuzu sunmadan İSG’nin bunu bilme imkanı bulunmamaktadır.
 3. Başvurunuza ve Başvurunuz ile paylaştığınız kişisel verilere sadece yukarıda belirtilen amaçla sınırlı olarak, İSG’nin ilgili departmanı ve başvuruyu değerlendirecek departman yöneticisinin erişimi olacak ve bu iki merci haricinde İSG dahilinde kimseyle paylaşılmayacaktır.
 4. Başvurunuz, mahiyetine göre, gereğinin yapılması ve bir çözüm üretilebilmesi amacıyla ve sadece gerekli olduğu ölçüde İSG tarafından İSG’nin bağlı şirketlerine, iştiraklerine, iş ortaklarına, acentelerine ve diğer zorunlu üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
 5. Başvurunuz, mahiyetine göre, gereğinin yapılması ve bir çözüm üretilebilmesi amacıyla veya yasal zorunluluk gereği İSG tarafından ilgili kamu otoritesi ile paylaşılabilir.
 6. İSG, Başvurunuzu değerlendirme, yerine getirme ve bu sebepten ortaya çıkabilecek olası bir uyuşmazlığı önlenme amacıyla başvuru ve ilgili evrakı 12 (on iki) ay süresince muhafaza eder. Süre sonunda başvurunuzun saklanmasına ilişkin İSG’nin hiçbir yasal veya meşru bir amacı kalmaması halinde İSG belgeleri derhal imha eder veya anonimleştirir.
 7. Kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki hususların tamamı hakkında her zaman bilgi talep edebilirsiniz:
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu durumların kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 8. Başvurunuz esnasında paylaştığınız kişisel verileriniz ile ilgili sorularınız veya kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz olması halinde İSG ile musteri@sgia.aero e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Tüm sorular ve talepleriniz İSG tarafından en kısa zamanda yanıtlanacak ve sonuç size bildirilecektir.