Atık Su Yönetimi

1. AMAÇ
ISG Airport Hotel olarak bu Atıksu Yönetimi Politikası, sorumlu ve sürdürülebilir atıksu yönetimi uygulamalarına olan bağlılığı özetlemektedir. Amacımız, atık suyun uygun şekilde toplanması, arıtılması, bertaraf edilmesi yoluyla çevreyi ve kamu sağlığını korumak, ilgili yönetmeliklere uygunluğu sağlamaktır. Bu politika, atık su yönetimi hedeflerimizi desteklemek amacıyla tüm çalışanların ve paydaşların izlemesi gereken bir çerçeve sunmaktadır.

2. KAPSAM
ISG Airport Hotel olarak tesisimiz çalışanları ve yüklenicileri için geçerlidir. Atık su üretimi, arıtımı, deşarjı ve izlenmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere atık suyla ilgili tüm faaliyetleri kapsar.

3. HEDEFLER
ISG Airport Hotel olarak tesisimiz aşağıdaki atık su yönetimi hedeflerini taahhüt eder:
3.1. Çevresel Sorumluluk: Atık su deşarjlarının çevresel etkilerini önlemek, en aza indirmek ve yönetmek, yerel ekosistemlerin, su kütlelerinin korunmasını sağlamak.
3.2. Uyumluluk: Atık suyla ilgili tüm yerel, ulusal, uluslararası yönetmelikler ve standartlara uyulmasını sağlamak.
3.3. Kaynakların Korunması: Atık su üretimini azaltarak, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı teşvik ederek su kaynaklarının sorumlu kullanımını ve yönetimini desteklemek.
3.4. Sürekli İyileştirme: Riskleri en aza indirmek ve sürdürülebilirliği artırmak için atık su yönetimi uygulamalarını düzenli olarak değerlendirerek iyileştirmek.

4. SORUMLULUKLAR
4.1. Üst Yönetim: Üst yönetim liderlik sağlayacak, gerekli kaynakları tahsis edecek ve sorumlu atık su yönetimi için ortamı hazırlayacaktır.
4.2. Çalışanlar: Tüm çalışanlar bu politikayı anlamak ve uygulamaktan, atık su yönetimiyle ilgili endişelerini bildirmekten ve atık su azaltma, kirliliği önleme çalışmalarına katılmaktan sorumludur.
4.3. Yükleniciler ve Tedarikçiler: ISG Airport Hotel ile çalışan tüm yüklenici ve tedarikçilerin bu politikaya uyması beklenmekte; benzer uygulamaları benimsemeleri teşvik edilmektedir.

5. ATIKSU YÖNETİMİ UYGULAMALARI
5.1. Çevresel Sorumluluk: Geçerli çevre standartlarını karşılayan veya aşan atık su arıtma süreçleri uygularız. Kirliliği önlemek ve yerel ekosistemleri korumak için atık su kalitesini düzenli olarak izleyerek, kontrol ederiz. Olaylara veya dökülmelere derhal müdahale eder ve bunları raporlamak için önlemler alırız.
5.2. Uyumluluk: Atık suyla ilgili tüm kanunlar, yönetmelikler ve izinler hakkında bilgi sahibi olur ve bunlara uyuraz. Atık su yönetimi uygulamalarına uyumu sağlamak için düzenli denetimler gerçekleştiririz.
5.3. Kaynakların Korunması: Operasyonlarımızda atık su minimizasyonu ve kirlilik önleme çabalarını teşvik ederiz. Atık su geri dönüşümü ve yeniden kullanımı için fırsatları araştırırız.
5.4. Sürekli İyileştirme: Verimliliği artırmak ve riskleri azaltmak için atık su yönetimi prosedürlerini düzenli olarak gözden geçiririz ve güncelleriz. Çevrenin korunmasını geliştirmek için atık su yönetimi uygulamalarını kapsamlı bir şekilde gözden geçiririz.

6. GÖZDEN GEÇİRME VE İYİLEŞTİRME
Bu Atıksu Yönetimi Politikası, etkinliğini ve uygunluğunu sağlamak için yıllık olarak gözden geçirilecektir. Kurumun hedeflerine ve gelişen en iyi uygulamalara uyum sağlamak için gerekli değişiklikler ve iyileştirmeler yapılacaktır.